Monday, 6 May 2013

Teori Membaca

Teori membaca terbahagi kepada enam teori iaitu:
1. MEMBACA NYARING (oral reading ) 
Membaca nyaring adalah proses melisankan dengan menggunakan suara, intonasi, tekanan secara tepat , serta pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Membaca nyaring memiliki beberapa aspek iaitu:  

 • Membaca dengan pikiran dan perasaan pengarang
 • Memerlukan keterampilan menafsirkan lambang-lambang grafis.
 • Memerlukan kecepatan pandangan mata
 • Memerlukan keterampilan membaca , terutama mengelompokkan kata secara tepat.  
 • Memerlukan pemahaman makna secara tepat.


Manfaat membaca nyaring antara lain ialah: 
1) Boleh memperoleh kesenangan dan memupuk keyakinan atau percaya diri. 
2) Boleh menanamkan disiplin diri
3) Boleh berimaginasi apabila dilakukan dalam membaca fiksi. 
4) Boleh meningkatkan pemahaman mengenai makna bahan yang dibaca.

2. MEMBACA DALAM HATI ialah kegiatan membaca yang hanya meningkatkan kemampuan visual, pemahaman, serta ingatan dalam menghadapi bacaan tanpa mengeluarkan suara. Salah satu cara  membaca dalam hati, iaitu membaca secara Ekstensif  ( proses membaca yang dilakukan secara luas).  
Jenis – jenis membaca Ekstensif : 

 •  Membaca survey ialah : kegiatan membaca yang bertujuan mengetahui gambaran umum mengenai  isi dan ruang lingkup bahan bacaan. 
 •  Membaca sekilas ialah : membaca yang bertujuan untuk mencapai / mendapatkan informasi secara cepat .
3. Membaca skimming, scanning adalah membaca dengan cepat sesuatu bahan bacaan untuk mendapatkan kesan awal dan untuk menemukan sesuatu maklumat yang kita cari, yang terdapat dalam bacaan. Membaca skimming adalah membaca untuk memperoleh kesan umum. Membaca scanning pula adalah membaca dengan tujuan untuk mendapatkan informasi khusus sahaja. 

4. Membaca pemahaman ialah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh pengertian atau memahami bahan bacaan secara cepat dan tepat. Dalam membaca pemahaman ada beberapa aspek yang diperlukan antaranya ialah 

 • Seorang pembaca harus mempunyai kosa kata yang banyak. 
 • Memiliki kemampuan mentafsirkan makna kata 
 • Memiliki kemampuan idea pokok 
 • Memiliki kemampuan menangkap urutan peristiwa sesuatu cerita.
5. MEMBACA CEPAT Ialah kegiatan membaca yang dilakukan secara cepat dan disertai dengan pemahaman terhadap isi bacaan. Kecepatan membaca boleh disebut kemampuan membaca. Kemampuan membaca ialah kepantasan yang dicapai oleh pembaca dalam membaca sesuatu bahan bacaan.

6. MEMBACA FIKSI ialah membaca buku non fiksi dengan menggunakan cara S Q 3 R iaitu 
Survey – Question – Read – Recite – Review.